:

OdԎԑ̐gOdn : ꗗ
nꗗ nꗗ nꗗ nꗗ
Ks Ȃ׎s ٌS lss
OdS 鎭s TRs ɉs
s Îs s CS
ɐs xS us hs
Fs 어KS kKS